Tülin Kandemir

Çevre Koruma Kontrol Müdürü

0 (256) 313 20 28 Dahili: 361

info@nazilli.bel.tr

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde hizmetler Müdürün koordinatörlüğünde başkan onayı ile kurulan Çevre Koruma ve Çevre Kontrol İşleri alt biriminde çalışan memur personel ile diğer personel eliyle yürütülür.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü “5393 sayılı Belediye Kanunu”, “5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu”, “2872 sayılı Çevre Kanunu” ve ilgili diğer kanunlar ile “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”,” Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”, “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği”, “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, “Atık Pil ve Akümülatörün Kontrolü Yönetmeliği”, “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” ve “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği” hükümleriyle belediyelere verilen yetkileri kullanır ve genel görevlere ilave olarak aşağıdaki görevleri yapar;

 • İnsanların ruh ve beden sağlığına, hayvan sağlığına, doğal bitki örtüsüne, yeşil alanlara ve binalara, toplumun düzeni ve emniyetine, yer altı ve yüzeysel su alanları ile su rezerv sahalarına zarar vermeyecek ve hava, gürültü yönünden çevre kirlenmesini önleyecek tedbirleri almak, aldırmak ve uygulamalarının denetimini yapmak katı atık bertarafı ile ilgili olarak konut ve işyerlerinden daha az atık atılmasını temin etmek, atık içerisinde zararlı madde atılmasını önlemek, katı atıkları değerlendirmek ve maddesel geri kazanma çalışmalarına katılımı sağlamak üzere yapılan çalışmaları denetlemek.
 • Çevre bilincinin gelişmesi ve yerleştirilmesine yönelik bilgilendirme amaçlı afiş broşür ve kitapçıklar hazırlayarak dağıtmak,
 • Çalışma konuları ile ilgili sosyal etkinlikler düzenlemek,
 • Kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,
 • Çevre uygulamaları ve yatırımlara etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapmak
 • Çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak toplantılar düzenlemek,
 • Gayrisıhhî müesseselerin ruhsatlandırılmasında görüş bildirmek,
 • Görev alanıyla ilgili olarak yıllık faaliyet raporlarını ve stratejik plan ve performans programını hazırlamak,
 • Başkanlık Makamı’na, Encümen’e, Meclis’e teklifler sunmak,
 • Belediyenin bu üç organınca verilen kararları uygulamak,
 • Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak ve başkanlık makamınca verilen diğer görevleri yapmak.