İhale İlanı

18.05.2017

Belediyemizin tüzel kişiliğine ait taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF ARTIRMA USULÜ suretiyle kiraya verilecek; satılık olarak belirtilenler satılacak olup; ihalede artış muhammen bedel üzerinden yapılacaktır.


 • İhale İlanı

Belediyemizin tüzel kişiliğine ait aşağıdaki ayrı ayrı dosyalarda işlem gören, İcar nosu, cinsi, bulunduğu mevki, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminatı gösterilen taşınmazlar; ile aşağıda bulunduğu mevkii, niteliği, yüzölçümü, ihale saati, muhammen bedeli, geçici teminatı gösterilen taşınmazlar,( ihaleye iştirak edeceklerden istenen belgeler ayrı yazılmıştır.) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF ARTIRMA USULÜ suretiyle kiraya verilecek; satılık olarak belirtilenler satılacak olup; ihalede artış muhammen bedel üzerinden yapılacaktır.Kiraya verme işinin ihalesi 22/05/2017 Tarihinde Belediye Binasında toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.Taşınmazların kiralama süresi 01.06.2017 tarihinden 31.12.2018 tarihine kadar 19 aydır.İhalede teklifler 1 yıllık bedel üzerinden verilecek olup sonraki yıllar kira bedeli Belediyenin yetkili organlarınca belirlenecektir.İhaleye katılabilmek için;

GERÇEK KİŞİLERDEN

 • İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış İkametgah ilmuhaberi,
 • İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti,
 • Gerçek kişiler adına vekaleten iştirak ediliyor ise bu hususta özel yetkiyi havi noter tasdikli vekaletname ve vekile ait tasdikli imza sirküleri,
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair belge,
 • Belediyemize borcu olmadığına dair yazı (emlak, kira, çtv. vs.)
 • Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.
 • Vergi Borcu yoktur evrağı.

TÜZEL KİŞİLERDEN

 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri;
 • Tebligata esas adresi ve kanuni ikematgahı olması,
 • Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak sözleşmesini (pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur.Ortakların, hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.),
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair belge,
 • Belediyemize borcu olmadığına dair yazı (emlak, kira, çtv. vs.),
 • Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.
 • Vergi Borcu yoktur evrağı.

Bu kiralama işlerinin ilanına ilişkin gazete ilan bedeli, Karar pulu, sözleşme, noter harç ve masrafları, üzerine ihale kalana aittir. İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıda yazılı ihale saatinde Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları şarttır.Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul olunmaz.İhale dökümanı satış bedeli 250,00-TL 'dir. İhale dökümanı Nazilli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dökümanını satın alması zorunludur.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İcar No

Cinsi

Bulunduğu Mevki

İhale Saati

Muhammen Bedeli (1 Yıllık)

Geçici teminatı (19 aylık hesaplanmıştır)

482 icar no

Paten Pisti

Sümer Mahallesi rekreasyon alanı içi

15:00

1.200,00-TL

36,00-TL

K-141 icar no

Kahve

Kavacık Mahallesi Köy Meydanı

15:01

1.200,00-TL

36.00-TL

488 icar no

Taziye Evi Çay ocağı

Pınarbaşı Mahallesi

15:02

2.556,00-TL

77.00-TL

508 icar no

Bina

Zafer Mahallesi Muhtarlık Yanı Binası (1277 Ada 126 Parsel)

15:03

1.200,00-TL

36,00-TL

SATILIK YERLER

Belediyemizin tüzel kişiliğine ait taşınmazların satış ihalesi 22/05/2017 Tarihinde Belediye Binasında toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için; İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen gün ve saatinde Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları şarttır.Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul olunmaz. Satış şartnamelerinde belirtilen ve satışa çıkartılan ada ve parsellerin dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları ihale edilen kişi tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.İhale ve satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene aittir.İşbu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.İhale dökümanı satış bedeli her bir dosya için ayrı ayrı 250,00-TL'dir.İhale dökümanı Nazilli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dökümanını satın alması zorunludur.Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.İhaleye iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaatları duyurulur.

GERÇEK KİŞİLERDEN

- İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış İkametgah ilmuhaberi,

- İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti,

- Gerçek kişiler adına vekaleten iştirak ediliyor ise bu hususta özel yetkiyi havi noter tasdikli vekaletname ve vekile ait tasdikli imza sirküleri,

- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge,

- Belediyemize borcu olmadığına dair yazı (emlak, kira, çtv. vs.)

- Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.

TÜZEL KİŞİLERDEN

- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri;

- Tebligata esas adresi ve kanuni ikematgahı olması,

- Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak sözleşmesini (pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur.Ortakların, hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.),

- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge,

- Belediyemize borcu olmadığına dair yazı (emlak, kira, çtv. vs.),

- Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.

Bulunduğu Mahalle/Mevkii

Niteliği/Yüzölçümü

İhale Saati

Muhammen Bedeli (KDV Hariç)

Geçici Teminatı

Çapahasan Mahallesi

2209 Ada 1 Parsel

(B Blok zemin kat 2 B.B)

Daire

100,00m_

15:05

100.000,00-TL(%1 Kdv Uygulanacaktır)

3.000,00-TL

Çapahasan Mahallesi

2209 Ada 1 Parsel

(B Blok 1. kat 4 B.B)

Daire

100,00m_

15:06

100.000,00-TL(%1 Kdv Uygulanacaktır)

3.000,00-TL

Çapahasan Mahallesi

2209 Ada 1 Parsel

(B Blok 2. kat 6 B.B)

Daire

100,00m_

15:07

100.000,00-TL(%1 Kdv Uygulanacaktır)

3.000,00-TL

Kardeşköy Mahallesi

335 Parsel

Zeytinli Tarla

5.800,00m_

15:08

62.500,00-TL( Kdv Uygulanmayacaktır)

1.875,00-TL

Aşağıyakacık Mahallesi

245 Ada 29 Parsel

Bahçe

2.252,04m_

15:09

100.000,00-TL( Kdv Uygulanmayacaktır)

3.000,00-TL

Bozyurt Mahallesi

1172 Parsel

Arsa

544,00m_

15:10

92.500,00-TL( Kdv Uygulanmayacaktır)

2.775,00-TL

Bozyurt Mahallesi

1867 Parsel

Arsa

630,68m_

15:11

97.500,00-TL(%18 Kdv Uygulanacaktır)

2.925,00-TL

Bozyurt Mahallesi

1125 Parsel

Arsa

270,00m_

15:12

97.500,00-TL( Kdv Uygulanmayacaktır)

2.925,00-TL

Sümer Mahallesi

1381 Ada 163 Parsel

Arsa

1.392,14m_

15:13

260.000,00-TL( Kdv Uygulanmayacaktır)

7.800,00-TL

Sümer Mahallesi

1381 Ada 143 Parsel

Arsa

754,22m_

15:14

175.000,00-TL( Kdv Uygulanmayacaktır)

5.250,00-TL

Samailli Mahallesi

121 Ada 19 Parsel

Zeytinlik

182,34m_

15:15

2.500,00-TL( Kdv Uygulanmayacaktır)

75,00-TL

Karaçay Mahallesi

760 Ada 48 Parsel

Arsa

299,16m_

15:16

55.000,00-TL( Kdv Uygulanmayacaktır)

1.650,00-TL

Samailli Mahallesi

118 Ada 7 Parsel

Bahçe

450,13m_

15:17

26.000,00-TL( Kdv Uygulanmayacaktır)

780,00-TL

İsabeyli Mahallesi

260 Ada 1 Parsel

Arsa

395,03m_

15:18

140.000,00-TL(%18 Kdv Uygulanacaktır)

4.200,00-TL

Yaylapınar Mahallesi

201 Ada 1 Parsel

Arsa

599,99m_

15:19

47.500,00-TL( Kdv Uygulanmayacaktır)

1.425,00-TL

Diğer Haberler